Algemene voorwaarden van NWP Pro Audio

 

1      Definities en toepasselijkheid

1.1  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a.     Afnemer: iedere derde met wie NWP Pro Audio een Overeenkomst aangaat, dan wel aan wie NWP Pro Audio een aanbieding doet.

b.     Overeenkomst: Iedere Overeenkomst die tussen NWP Pro Audio en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

c.     Prestatie: alle (rechts) handelingen, waaronder de (af)levering van zaken en/of diensten dan wel een deel daarvan, welke NWP Pro Audio op grond van een Overeenkomst verricht.

d.     Locatie: de plaats(en) waar NWP Pro Audio de Prestatie dient te verrichten.

1.2  De Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van NWP Pro Audio en Afnemer ter zake.

1.3  Afwijkingen en / of aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

 

2      Totstandkoming van Overeenkomsten

2.1  Alle aanbiedingen en prijsopgaven van NWP Pro Audio zijn geldig gedurende 30 dagen , tenzij anders aangegeven en vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten

2.2  Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft NWP Pro Audio het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangt van de aanvaarding te herroepen.

2.3  Afnemer zal een schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel een schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst ontvangen van NWP Pro Audio . Afnemer dient de opdrachtbevestiging, dan wel de schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst, binnen 7 dagen na ontvangst voor akkoord ondertekend aan NWP Pro Audio te retourneren.

 

3      Levering en leveringstijden

3.1  De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2  NWP Pro Audio is steeds gerechtigd alvorens te leveren of hiermee voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van Afnemer te vorderen.

3.3  Indien Afnemer aan NWP Pro Audio nog enige betalingsverplichting heeft, in het bijzonder indien facturen van NWP Pro Audio door Afnemer nog geheel of gedeeltelijk openstaan, is NWP Pro Audio gerechtigd de leveringsverplichting op te schorten totdat Afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

3.4  NWP Pro Audio zal iedere Prestatie leveren op de wijze zoals schriftelijk is overeengekomen. NWP Pro Audio is bevoegd de Prestatie geheel of gedeeltelijk te leveren door  middel van (zaken van) derden.

 

4      Vergunningen e.d. en intellectuele eigendomsrechten

4.1  Afnemer zal voor zijn rekening zorgdragen voor het verkrijgen van al de voor het leveren van een Prestatie noodzakelijk toestemmingen, vergunningen en ontheffingen. Indien NWP Pro Audio een aanvraag verzorgt ten behoeve van Afnemer, geschiedt dit voor rekening en risico van Afnemer.

4.2  Afnemer zal al de vorderingen van derden ter zake intellectuele eigendomsrechten, zoals de BUMA/STEMRA rechten, welke verband houden met de Prestatie voldoen. Afnemer zal zorgdragen voor afdracht aan de betreffende derde c.q. auteursrechtorganisatie en NWP Pro Audio vrijwaren indien deze door een derde ter zake wordt aangesproken.

 

5      Locatie

5.1   Afnemer zal er tijdig voor zorgdragen dat NWP Pro Audio de Locatie met de door hem en de eventueel door hem ingeschakelde derden gebruikte transportmiddelen zonder belemmeringen kan bereiken op een deugdelijke verharde en voldoende brede weg.

5.2   Afnemer dient op zijn kosten zorg te dragen voor voldoende en beveiligde parkeergelegenheid voor de voornoemde transportmiddelen. Tevens dient Afnemer op eerste verzoek van NWP Pro Audio zorg te dragen voor voldoende geschikte ruimte welke deugdelijk kan worden afgesloten voor de opslag van materialen en gereedschappen van NWP Pro Audio en/of de door hem ingeschakelde derden benodigd in verband met de Prestatie.

5.3   Afnemer zal er voor zorgdragen dat NWP Pro Audio bij het leveren van de Prestatie niet zal worden gehinderd door derden, zoals het publiek. Afnemer zal voor zijn rekening en risico in het verband daarmee tijdig zorgdragen voor voldoende assistentie en Security personeel.

5.4   De ( inrichting van de ) Locatie dienst  minimaal te voldoen aan hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is opgenomen. Afnemer draagt tijdig zorg voor het gereed maken van de Locatie waarop/waarin NWP Pro Audio de Prestatie zal leveren.

5.5   De inrichting van de Locatie in het bijzonder het podium c.q. de plaats waar een optreden plaats vindt en de elektriciteitsvoorziening dienen zodanig te zijn dat NWP Pro Audio de Prestatie kan leveren zonder dat NWP Pro Audio bijzondere voorzieningen behoeft te treffen, meerwerk behoeft te leveren of schade kan worden veroorzaakt aan zaken van NWP Pro Audio of door NWP Pro Audio ingeschakelde derden.

5.6   Afnemer zal er voor zorgdragen dat NWP Pro Audio direct na de overeengekomen showtijd kan aanvangen met de afbouw van de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken.

5.7   Alle door de Afnemer dan wel op verzoek van Afnemer door derden in de Locatie ter beschikking gestelde zaken en goederen, zoals elektriciteit, de elektrische installatie, geluidsinstallatie en andere materialen en hulpwerktuigen worden door NWP Pro Audio gebruikt voor rekening  en risico van Afnemer.

5.8   Afnemer zal zorgdragen voor voldoende consumpties op de Locatie voor degene die van de zijde van NWP Pro Audio betrokken zijn bij het leveren van de Prestatie.

 

6       Garantie

6.1   De door NWP Pro Audio aan Afnemer verhuurde of ter beschikking gestelde zaken verkeren in  goede staat van onderhoud.

 

6.2   Indien Afnemer NWP Pro Audio tijdig meldt dat de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken niet aan de Overeenkomst voldoen, zal de servicedienst van NWP Pro Audio op zo kort mogelijke termijn de nodige reparaties uitvoeren.

 

6.3   Indien de zaken niet aan de Overeenkomst voldoen tengevolge van enig handelen door Afnemer in strijd met de Overeenkomst worden de kosten welke verband houden met de reparatie separaat aan Afnemer in rekening gebracht.

 

7      Aanvaarding en Reclame

7.1   Keuring en controle van de geleverde en/of verhuurde zaken geschiedt terstond na ontvangst. Eventuele bezwaren , gebreken, en/of defecten zullen onmiddellijk schriftelijk aan NWP Pro Audio worden gemeld.

7.2   Klachten betreffende niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen zo spoedig mogelijk na constatering, danwel nadat Afnemer deze had kunnen constateren aan NWP Pro Audio te worden gemeld, zodat NWP Pro Audio in staat is ter plaatste de juistheid van de betreffende klachten te onderzoeken.

7.3   Zonder voornoemde meldingen worden de betreffende goederen geachte te zijn verhuur zonder beschadiging, defecten of gebreken en wordt de Prestatie geacht conform de Overeenkomst te zijn geleverd.

 

8      Gebruik van verhuurde / ter beschikking gestelde zaken

8.1   Afnemer zal aan hem verhuurde of ter beschikking gestelde zaken uitsluitend gebruiken voor de overeengekomen bestemming en overeenkomstig de door NWP Pro Audio verschafte bedieningsvoorschriften en door NWP Pro Audio gegeven aanwijzingen.

8.2   Het is Afnemer behoudens schriftelijke toestemming van NWP Pro Audio verboden gehuurde of ter beschikking gestelde  zaken te verplaatsen naar een andere dan de overeengekomen Locatie.

8.3   Het is Afnemer niet toegestaan de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken aan derden in gebruik te geven, ter beschikking te stellen of onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van NWP Pro Audio.

8.4   NWP Pro Audio heeft op elk tijdstip het recht zich ervan te overtuigen dat Afnemer aan zijn verplichtingen voldoet, waartoe Afnemer NWP Pro Audio of een door deze aangewezen persoon te allen tijde vrije toegang verleent tot de plaats waar de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken zich bevinden.

8.5   Het is Afnemer niet toegestaan veranderingen van welke aard dan ook aan de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken aan te brengen en / of zaken te beschilderen en /of (met bijvoorbeeld stickers) te beplakken dan wel op andere wijze uiterlijk te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NWP Pro Audio.

 

9      Teruggave van verhuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken en herstel oorspronkelijke toestand

9.1   Afnemer zal op het overeengekomen tijdstip de gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken, identiek zoals ontvangen in goede technische en uiterlijke staat, ter beschikking stellen dan wel afleveren aan NWP Pro Audio.

9.2   Indien is overeengekomen dat gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken door NWP Pro Audio op een Locatie zullen worden verwijderd, zal Afnemer er voor zorgdragen dat de Locatie en de toegang ter beschikking zullen worden gesteld.

9.3   Het moment van teruggave is het moment waarop NWP Pro Audio al de gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken naar behoren en volledig heeft ontvangen.

9.4   Indien NWP Pro Audio Afnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het aanbrengen van veranderingen en / of de beschildering c.q. het bespuiten dan wel het aanbrengen van andere uiterlijke veranderingen aan de gehuurde en / of ter beschikking gestelde zaken, zullen al de kosten welke zijn gemoeid met het terugbrengen van deze zaken in de oorspronkelijke toestand voor rekening zijn van Afnemer.

 

10   Betalingen

10.1 Indien niet ander overeengekomen dient Afnemer de prijs ten tijde van aflevering / levering

 van de Prestatie zonder korting of compensatie à  contant te betalen.

10.2 Indien is overeengekomen dat een factuur zal worden gezonden, dan dient Afnemer de prijs zonder korting of een beroep op compensatie te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum.

10.3 Bij overschrijving van de betalingstermijn is Afnemer,  zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag van de factuur een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd  met 2 procenten.

10.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer tevens verschuldigd alle (buiten) gerechtelijke inningskosten, waarbij de buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Onder de door Afnemer te betalen gerechtelijke kosten wordt tevens verstaan al de redelijke niet door NWP Pro Audio te liquideren proceskosten.

 

11   Overmacht

11.1 In geval van overmacht is NWP Pro Audio gerechtigd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden één en ander zonder tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden te zijn.

11.2 Als overmacht aan de zijde van NWP Pro Audio wordt tevens aangemerkt; stakingen door, dan wel ziekte van werknemers van NWP Pro Audio en door hem voor de uitvoering van de Prestatie ingeschakelde derden, maatregelen en / of verboden door de Nederlandse en / of vreemde overheid, niet voorzienbare en niet voorspelbare verkeersbelemmeringen, ongeluk(ken) met een door NWP Pro Audio of door hem ingeschakelde derde gebruikt transportmiddel, onvoorziene  technisch gebreken aan deze transportmiddelen, het ontbreken van de vereiste vergunningen of ontheffingen, (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van NWP Pro Audio, diefstal van materialen benodigd voor het leveren van de Prestatie en alle omstandigheden waardoor NWP Pro Audio niet dan wel niet tijdig of niet naar behoren kan presteren zonder dat ter zake daarvan ons enig verwijt kan worden gemaakt.

11.3 Een beroep op overmacht kan door NWP Pro Audio ook nog worden gedaan nadat NWP Pro Audio in verzuim is met één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst.

11.4 In geval van overmacht heeft NWP Pro Audio het recht alle door NWP Pro Audio aan de Afnemer  ter beschikking gestelde zaken direct op te halen c.q. te doen ophalen.

 

12   Aansprakelijkheid, verzekering en vrijwaring

12.1 In geval van verhuur van goederen door NWP Pro Audio aan Afnemer is Afnemer, tot het moment van teruggave – als ware hij eigenaar, bezitter en gebruiker – aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van beschadiging, verlies of het tenietgaan van verhuurde en / of ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade welke wordt veroorzaakt door en / of met deze zaken.

 

12.2 Afnemer is aansprakelijk voor alle schade welke  NWP Pro Audio lijdt indien Afnemer niet onmiddellijk de goederen naar behoren aflevert na beëindiging van de verhuurperiode. Deze schade bedraagt tenminste 10% van de waarde van de betreffende verhuurde of ter beschikking gestelde zaken.

12.3 Afnemer verplicht zich –  ten behoeve van NWP Pro Audio – de gehuurde en / of ter beschikking gestelde zaken alsmede alle aan de Prestatie van NWP Pro Audio verbonden risico’s volledig te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle verzekerbare schade. Op verzoek dienst Afnemer NWP Pro Audio een kopie van de polis en polisvoorwaarden te overhandigen.

12.4 Indien bij teruggave van de gehuurde zaken blijkt dat (onder)delen daarvan beschadig zijn en / of in aantal niet in overeenstemming zijn met het aantal dat door NWP Pro Audio aan Afnemer ter beschikking is gesteld, is Afnemer aansprakelijk voor deze schade en / of het ontbrekend deel. Afnemer zal als dan de schade en / of waarde van het ontbrekende deel zoals alsdan door NWP Pro Audio in rekening gebracht – aan NWP Pro Audio betalen.

12.5 Afnemer is aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt door beschadiging, tenietgaan of verlies van zaken danwel voor verwonding of overlijden van personen, welke direct of indirect ontstaan tijdens en / of door de Prestatie van NWP Pro Audio op de Locatie.

12.6 Indien Afnemer op grond van recht deze algemene voorwaarden danwel enige Overeenkomst met NWP Pro Audio aansprakelijk is en NWP Pro Audio wordt door een derde aangesproken, zal Afnemer volledig vrijwaren en de schade vergoeden.

12.7 Indien NWP Pro Audio ondanks het bepaalde in de Overeenkomst en deze daarvan deel uitmakende Algemene Voorwaarden aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van NWP Pro Audio beperkt tot het bedrag  dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van NWP Pro Audio wordt uitbetaald. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van NWP Pro Audio.

 

13   Verzuim en ontbinding

13.1 Indien de Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met NWP Pro Audio gesloten Overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is NWP Pro Audio gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst op te schoren en / of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat NWP Pro Audio tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de NWP Pro Audio verder toekomende rechten.

13.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van Afnemer, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, danwel – indien Afnemer een natuurlijk is – onder curatele stelling van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege ontbonden zijn, tenzij NWP Pro Audio Afnemer binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van ( een deel ) van de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval NWP Pro Audio zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende Overeenkomst (en) op te schorten, totdat de betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd NWP Pro Audio verder toekomende rechten.

13.3 NWP Pro Audio heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien er zijdens de Afnemer sprake is van blijvende overmacht. De Afnemer zal alsdan alle door NWP Pro Audio gemaakte en nog te maken kosten aan NWP Pro Audio vergoeden.

13.4 In elk van de leden 1, 2 en 3 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van NWP Pro Audio op Afnemer onmiddellijk opeisbaar, is Afnemer gehouden tot onmiddellijke teruggave van verhuurde dan wel onbetaalde gebleven zaken en heeft NWP Pro Audio het recht om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden, teneinde die zaken in bezit te nemen.

 

14   Rechtskeuze en bevoegde rechter

14.1 Op de Overeenkomst en op deze voorwaarde is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze voorwaarden zullen voor zover niet ander door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te  ’s-Hertogenbosch, met dien verstande dat NWP Pro Audio het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Afnemer aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges, die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.